İş Yeri Açma Ruhsatı

2.VE 3.SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1- BAŞVURU FORMU

2- VERGİ LEVHASI (Aslı görülecek fotokopisi alınacak).

3- İTFAİYE RAPORU (Tüm evraklar belediyemize teslim edildikten sonra belediyemizden alınan yazı

    ile büyükşehir belediyesine gidilecek)

4- KİRACI İSE KİRA KONTRATI (Aslı görülecek fotokopisi alınacak). (Tapuda Mülk Sahibi  

    Görünen Tüm Hak Sahibi Kişilerin İmzaları Sözleşmede Olmak Zorundadır.)

5- İŞYERİ TAPU (Fotokopi)

6- MUVAFAKATNAME (Tapuda hisse varsa)

7- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünden alınacak).

8- İŞ AKIM ŞEMASI (İmalat Varsa)

9- USTALIK BELGESİ(Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmış olacak) (Aslı görülecek fotokopisi alınacak).

      (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)

10- YOL GEÇİŞ İZNİ BELGESİ (Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için)

11- KAPASİTE RAPORU (Aslı görülecek fotokopisi alınacak).

12- BAĞLANTI KALİTE KONTROL İZİN BELGESİ ( Saski )

13- ÇED BELGESİ (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

14- ÇEVRE İZNİ VEYA ÇEVRE İZİN LİSANS BELGESİ ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

15- KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA TABİ İSE, TAPUDA MESKEN OLARAK BAĞIMSIZ BÖLÜM GÖZÜKÜYORSA KAT MALİKLERİNİN OY BİRLİĞİ İLE ALDIĞI KARAR.

 

                                

MÜESSESE ŞİRKET İSE

 

16- TİCARET ODA KAYIT BELGESİ (Aslı görülecek fotokopisi alınacak).

17- TİCARET SİCİL GAZETESİ (Aslı görülecek fotokopisi alınacak).

18- İMZA SİRKÜLERİ (Aslı görülecek fotokopisi alınacak).

19- ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

20- ADRES KROKİSİ ( Belediye Numarataj Servisinden alınacak)

 

 

MÜESSESE ŞAHIS İSE

 

21- ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN, ESNAF SİCİL TASTİKNAME BELGESİ

      (Aslı görülecek fotokopisi alınacak).

22- ÜYE OLDUĞUNUZ ODADAN ODA KAYIT BELGESİ (Aslı görülecek fotokopisi alınacak).

23- NÜFUS CÜZDAN (Aslı görülecek fotokopisi alınacak).

24- ADRES KROKİSİ ( Belediye Numarataj Servisinden alınacak)

 

 

 

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ RUHSATI İÇİN

GEREKLİ BELGELER

 

1-  Başvuru formu

2-  Tapu fotokopisi

3-  Kira Kontratı aslı görülecek. (Tapuda mülk sahibi  görünen tüm hak sahibi kişilerin imzaları

     sözleşmede olmak zorundadır.)

4-  Muvafakatname (Tapuda hisse varsa)

5-  Vergi levhası

6-  Ustalık belgesi(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)

7-  Yapı kullanma izin belgesi (Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünden alınacak).

8-  İtfaiye raporu (Tüm evraklar belediyemize teslim edildikten sonra Belediyemizden alınan yazı

     ile Büyükşehir Belediyesine gidilecek)

9-  Yol geçiş izin belgesi (Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri için)

10- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi (Belediyeden)

12- Asayiş ve güvenlik yönünden jandarma veya emniyetten görüş yazısı (Belediye yazacak)

13- Kat mülkiyeti kanununa tabi ise tapuda mesken bağımsız bölüm gözüküyorsa  kat maliklerinin oy birliği ile karar.

 

 

MÜESSESE ŞAHIS İSE

 

  

  

  14- Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğünden, Esnaf Sicil Tastikname Belgesi fotokopi (Aslı görülecek)

  15- Üye Olduğunuz Odadan Oda Kayıt Belgesi fotokopi (Aslı görülecek)

  16- Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı görülecek)

  17- İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (Aslı)

  18- İkametgah belgesi (Aslı)

  19- Sabıka kaydı (Arşiv kayıtlarınnı da içerir şekilde) Aslı

  20- Adres krokisi (Belediye Numarataj Servisinden alınlacak)

 

 

 

MÜESSESE ŞİRKET İSE

 

   

   21- Ticaret oda kayıt belgesi fotokopi (Aslı görülecek)

   22- Ticaret sicil gazetesi fotokopi (Aslı Görülecek)

   23- İmza sirküleri fotokopi (Aslı görülecek)

   24- İşyeri açılacak yerin yönetim kurulunun almış olduğu karar fotokopi (Aslı görülecek)

   25- Mesul müdür sözleşmesi (Noter onaylı) Aslı

   26- Şirket Sözleşmesi (Fotokopi)

   27- Adres krokisi ( Belediye Numarataj Servisinden alınacak).

 

 

SIHHİ MÜESSESELER İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN

GEREKLİ BELGELER  

 

         

1- Başvuru formu

2- Tapu fotokopisi

3- Muvafakatname (Tapuda hisse varsa)

4- Kira Kontratı (Aslı görülecek fotokopisi alınacak).(Tapuda mülk sahibi  görünen tüm hak sahibi kişilerin imzaları

    sözleşmede olmak zorundadır.)

5-  Vergi levhası

6-  Yapı Kullanma İzin Belgesi (Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünden alınacak).

7-  İtfaiye raporu (Tüm evraklar belediyemize teslim edildikten sonra Belediyemizden alınan yazı  ile Büyükşehir

     Belediyesine gidilecek)

8-  Yol geçiş izin belgesi (Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri için)

9-  Ustalık belgesi (Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmış olacak) (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)

10- Kat mülkiyeti kanununa tabi ise, tapuda mesken olarak bağımsız bölüm gözüküyorsa 

      kat maliklerinin oy birliği ile aldığı karar.

 

 

 

 MÜESSESE ŞAHIS İSE

 

 

11- Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğünden, Esnaf Sicil Tastikname Belgesi (Aslı görülecek fotokopisi alınacak).

12- Üye Olduğunuz Odadan Oda Kayıt Belgesi (Aslı görülecek fotokopisi alınacak).

13- Nüfus cüzdanı  (Aslı görülecek fotokopisi alınacak).

14- Adres Krokisi ( Belediye Numarataj Servisinden alınacak).

 

 

 

MÜESSESE ŞİRKET İSE

 

 

  15-     Ticaret oda kayıt belgesi (Aslı görülecek fotokopisi alınacak).                                                       

  16-     Ticaret sicil gazetesi  (Aslı görülecek fotokopisi alınacak).

  17-     İmza sirküleri (Aslı görülecek fotokopisi alınacak).

  18-     Adres Krokisi ( Belediye Numarataj Servisinden alınacak).