Stratejik Plan

Gerek dünyada gerekse ülkemizde yönetim alanında hızlı ve köklü değişimler yaşanmaktadır. Bir yandan küreselleşme, diğer yandan sosyal ve teknolojik gelişmeler bu değişimleri kaçınılmaz kılmıştır. Kurumlar değişimi daha iyi yöneterek temel hedeflerine ulaşmak için planlı hareket etmek, gerektiğinde de değişen koşullara göre planlarını güncellemek zorundadırlar.

Bilinildiği gibi 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5018 sayılı Kanunda stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.

Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde, makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel başlıklar olarak ortaya çıkmıştır.

5018 sayılı Kanunun yanı sıra 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile nüfusu 50.000’in üzerindeki tüm belediyeler stratejik plan hazırlamakla yükümlüdür. Tekkeköy belediyesi olarak nüfusumuzun 50.000’ni geçmesi bizim açımızdan bir şans olarak kabul edilmelidir. Artık plansız, programsız bir anlayış yerine katılımın yüksek olduğu, özellikle halkın ve tüm paydaşlarımızın da süreçlerin içinde söz sahibi olduğu planlı anlayışa geçmiş bulunmaktayız. Hedefimiz Tekkeköy’ümüzü modern, çağdaş, arzu edilen seviyeye birlikte ulaştırmaktır.

Bu vesileyle başta stratejik plan ekibine olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarak “Tekkeköy Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planın” herkese hayırlı olmasını dilerim.
 

Hasan TOGAR
Belediye Başkanı